I ROZDZIAŁ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja „Instytut Działań Twórczych” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatora Tomasza Krzysztofa Ogrodowczyka, zwanego w dalszej części Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 8364/2008 przed notariuszem Piotrem Czarneckim w jego kancelarii w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 122, w dniu 19.11.2008 roku.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji oraz postanowień niniejszego statutu.

 

& 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź

 

& 3

1.Fundacja może posiadać oddziały w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w ramach działań statutowych Fundacja może prowadzić również działalność poza granicami RP

 

& 4

1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią podłużną lub okrągłą wskazującą jej nazwę i siedzibę

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego

 

& 5

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

& 6

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez wszelkie przejawy aktywności obywatelskiej w duchu zrównoważonego rozwoju.

 

& 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.Organizowanie, finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń jak i również innych form działalności oświatowej.

2.Prowadzenie działalności wydawniczej.

3.Organizowanie zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, przedszkoli, szkół, obozów letnich i zimowych oraz wczasów i ośrodków agroturystycznych.

4.Prowadzenie ośrodków edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, w tym szkół i przedszkoli.

5.Akcje promocyjne, imprezy masowe w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców.

6.Kontakty między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu nierównościom społecznym.

7.Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych.

8.Finansowanie, współpraca i tworzenie instytucji promocji i ochrony zdrowia, w tym placówek wykorzystujących nowatorskie niekonwencjonalne i alternatywne metody terapii i profilaktyki – w tym wspomaganie, rehabilitacja i pomoc osobom niepełnosprawnym.

9.Propagowanie, rozwijanie i wdrażanie technologii i myśli zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, szczególnie w duchu zrównoważonego rozwoju.

10.Zakup odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych przedmiotów i przekazywanie ich na potrzeby osób lub instytucji.

11.Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak również promowanie starych i zapomnianych rzemiosł i kunsztów

12.Organizowanie i sponsorowanie koncertów, występów, realizacji filmów, konkursów, przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i wypraw podróżniczych, promowanie i prowadzenie artystów i zespołów.

13.Wykorzystywanie technik multimedialnych zwłaszcza internetu w kierunku edukacji i rozwoju myśli obywatelskiej jak również dla ogólnego dobra społecznego.

14. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej, placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom prowadzącym badania naukowe w zakresie objętym celami Fundacji.

15. Wspieranie i współtworzenie placówek i instytucji czynnej ochrony przyrody.

16. Propagowanie i rozwijanie alternatywnych i ekologicznych metod uprawy ziemi i technologii rolniczych.

17.Promowanie i rozwijanie alternatywnych, ekologicznych, nowatorskich metod i technik budowlanych, inżynieryjnych, energetycznych i wszelkiej działalności technologicznej mającej na celu aspekt ekologiczny.

18. Przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, płci ( w tym praca na rzecz równouprawnienia kobiet), związanej z wykluczeniem społecznym, odmiennymi wyznaniami, nałogami.

19. Udzielanie porad prawnych.

20.Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym, zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy.

21.Wspieranie, tworzenie sieci, lobbingu i programów wsparcia dla sektora organizacji pozarządowych.

 

& 8

Dla realizacji swoich celów Fundacja może

1.Tworzyć samodzielnie i z innymi osobami być członkiem Fundacji oraz koalicji obywatelskich, federacji i związków o zakresie działania odpowiadającym celom Fundacji.

2.Sama lub wspólnie z innymi osobami prowadzić działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

3.Nawiązywać partnerstwa publiczno – prywatne w celu realizacji działań statutowych.

4.Tworzyć samodzielnie lub z innymi podmiotami jednostki organizacyjne realizujące cele Fundacji.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

& 9

1.Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora w kwocie 1.000 ( jeden tysiąc złotych polskich ), które są funduszem założycielskim Fundacji, oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2.Składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji mogą pochodzić z:

a)darowizn, w tym ze strony Fundatora, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,

b)dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

c)odsetek bankowych i depozytów,

d)majątku ruchomego i nieruchomego,

e)darów, zbiórek i imprez publicznych,

f)dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację,

g)dochody z tytułu przeprowadzania aukcji, licytacji,

h)dywidend i zysków pochodzących z udziałów lub akcji, oraz papierów wartościowych posiadanych przez Fundację,

i)prowadzenia działalności gospodarczej,

j)zarządzania nieruchomościami i innym mieniem wartościowym.

3. W związku z wymogami statusu Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

e) przychody z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane tylko na prowadzenie działalności statutowej.

 

& 10

1.Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz odsetek bankowych pochodzących z tych źródeł mogą być przeznaczone na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu.

2.Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wola ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

3.Przyjęcie przez fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

4.W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa zarząd Fundacji.

5.Fundacja może gromadzić swoje Fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 

ROZDZIAL IV

ORGANY FUNDACJI

& 11

Władzami Fundacji są

1.Rada Fundacji w dalszej części statutu zwana „Radą”.

2.Zarząd Fundacji w dalszej części statutu zwany „Zarządem”.

 

& 12

1.Rada jest organem inicjatywnym i kontrolnym fundacji stanowiącym w sprawach przewidzianych w statucie.

2. Rada składa się z od dwóch do siedmiu osób.

3.Członków pierwszego składu rady powołuje Fundator. Następnych członków rady na miejsce osób które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.

4.Przewodniczącego Rady wybiera ze swego grona Rada. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5.Członkostwo Rady ustaje wskutek

a)odwołania z ważnych przyczyn, członka rady może odwołać rada w trybie jednogłośnie przyjętej uchwały przez pozostałych członków Rady,

b)śmierci członka Rady,

c)pisemnego zrzeczenia się członkostwa,

d)objęcia Funkcji członka zarządu.

 

& 13

1.Rada fundacji zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz w roku. Radę zwołuje przewodniczący Rady. Na wniosek Zarządu lub członka Rady, lub Fundatora zgłoszony na piśmie w każdym czasie, Przewodniczący zwoła Radę w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku, lecz z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem. W razie gdyby przewodniczący nie zwołał Rady, prawo zwołania Rady służy wnioskodawcy.

2.Porządek obrad Rady ustala zwołujący. Porządek zostaje uzupełniony o sprawy zgłoszone przez członka Rady w trakcie posiedzenia. Rada nie może odmówić powzięcia uchwały w sprawie zgłoszonej przez członka rady.

3.Rada Fundacji podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Dla ważności uchwał niezbędna jest obecność połowy członków Rady. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

4.W razie niedyspozycji członek Rady ma prawo powołać wyznaczonego przez siebie pełnomocnika do reprezentowania go w radzie.

 

& 14

1.Do zadań Rady należy w szczególności:

a) Nadzór nad działalnością Fundacji,

b) Rozpatrywanie rocznych sprawozdań zarządu z działalności Fundacji,

c) Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium zarządowi,

d) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,

e) Ustalanie wytycznych działania zarządu dotyczące kierunków działania Fundacji,

f) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub obciążania nieruchomości oraz papierów  wartościowych,

g) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

h) Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji,

i) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, lecz może to zostać przeprowadzone tylko w wyniku jednomyślnej decyzji łącznie z Zarządem Fundacji.

2.Każdy członek Rady ma prawo kontroli działalności Fundacji, w tym celu sam lub z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać dokumenty Fundacji sporządzać bilans, lub żądać wyjaśnień od zarządu.

 

& 15

1.Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 6 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa Zarządu. Zarząd w miarę możliwości, stara się w swych strukturach przestrzegać zasady równości płci – równej partycypacji społecznej kobiet i mężczyzn.

2.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację. Zarząd Fundacji jest uprawniony do załatwiania wszystkich spraw Fundacji. Zarząd fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.

3.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

4.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu, w innym wypadku konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu. Kadencja zarządu trwa cztery lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. W razie upływu kadencji dotychczasowy zarząd sprawuje swoje funkcje, aż do czasu powołania nowego.

5.Zarząd Fundacji w całości lub każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany w drodze uchwały przez Radę Fundacji. Odwołany nie może wówczas pełnić dalej swych funkcji chyba, że w uchwale postanowiono inaczej. Uchwała o odwołaniu może być podjęta zwykłą większością głosów na posiedzeniu Rady Fundacji.

6.Nie udzielenie absolutorium za rok obrotowy oznacza odwołanie prezesa zarządu. Odwołany nie może wówczas dalej pełnić swych funkcji.

7.Złożenie rezygnacji przez członka zarządu jest równoznaczne z wygaśnięciem jego mandatu.

8.Na miejsce rezygnującego lub odwołanego członka Zarządu, Zarząd Fundacji może powołać nowego członka. Mandat nowo powołanego członka wygasa wraz z upływem kadencji Zarządu.

9.Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków.

10.Ustala wielkość zatrudnienia Fundacji i wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia

11.Powołuje kierowników jednostek organizacyjnych.

 

& 16

1.Rada Fundacji może podjąć decyzję o przyznaniu członkostwa honorowego w radzie fundacji osobom które przyczyniły się i przyczyniają do funkcjonowania oraz rozwoju Fundacji.

2.Członek honorowy może uczestniczyć we wszystkich zebraniach, posiedzeniach fundacji – z głosem doradczym, ale nie może brać udziału w głosowaniach.

3.Członek Honorowy nie pobiera wynagrodzenia za swoją funkcję w Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANY W STATUCIE

& 17

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu, dla jakiego Fundacja została powołana.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd, jednakże jest ona możliwa tylko w przypadku poparcia go przez wszystkich członków zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POŁACZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

&18

1.Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją.

2.Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.W sprawach połączenia ostateczna decyzja należy do Zarządu Fundacji. Decyzja ta musi zostać podjęta przy2/3 większości głosów.

 

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

& 19

1.Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji.

2.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

3.Likwidację Fundacji przeprowadza jej ostatni Prezes, chyba, że Zarząd wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia zarządu.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

& 20

1.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły i dyplomy i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, oraz innym których osiągnięcia są współbieżne z celami Fundacji.

2.Fundacja może przyznawać dyplomy, medale, odznaki, certyfikaty osobom fizycznym i prawnym, również w przypadku uzyskania takiej zgody od osób, firm i instytucji które je wydają.

 

& 21

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U.z dnia 1991r. Nr 46, poz. 203), wraz z późniejszymi zmianami, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy

AutorData modyfikacjiNotatka
IDT2014-09-25 12:59:17

 

I ROZDZIAŁ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja „Instytut Działań Twórczych” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatora Tomasza Krzysztofa Ogrodowczyka, zwanego w dalszej części Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 8364/2008 przed notariuszem Piotrem Czarneckim w jego kancelarii w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 122, w dniu 19.11.2008 roku.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji oraz postanowień niniejszego statutu.

 

& 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź

 

& 3

1.Fundacja może posiadać oddziały w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w ramach działań statutowych Fundacja może prowadzić również działalność poza granicami RP

 

& 4

1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią podłużną lub okrągłą wskazującą jej nazwę i siedzibę

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego

 

& 5

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

& 6

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez wszelkie przejawy aktywności obywatelskiej w duchu zrównoważonego rozwoju.

 

& 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.Organizowanie, finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń jak i również innych form działalności oświatowej.

2.Prowadzenie działalności wydawniczej.

3.Organizowanie zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, przedszkoli, szkół, obozów letnich i zimowych oraz wczasów i ośrodków agroturystycznych.

4.Prowadzenie ośrodków edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, w tym szkół i przedszkoli.

5.Akcje promocyjne, imprezy masowe w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców.

6.Kontakty między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu nierównościom społecznym.

7.Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych.

8.Finansowanie, współpraca i tworzenie instytucji promocji i ochrony zdrowia, w tym placówek wykorzystujących nowatorskie niekonwencjonalne i alternatywne metody terapii i profilaktyki – w tym wspomaganie, rehabilitacja i pomoc osobom niepełnosprawnym.

9.Propagowanie, rozwijanie i wdrażanie technologii i myśli zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, szczególnie w duchu zrównoważonego rozwoju.

10.Zakup odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych przedmiotów i przekazywanie ich na potrzeby osób lub instytucji.

11.Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak również promowanie starych i zapomnianych rzemiosł i kunsztów

12.Organizowanie i sponsorowanie koncertów, występów, realizacji filmów, konkursów, przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i wypraw podróżniczych, promowanie i prowadzenie artystów i zespołów.

13.Wykorzystywanie technik multimedialnych zwłaszcza internetu w kierunku edukacji i rozwoju myśli obywatelskiej jak również dla ogólnego dobra społecznego.

14. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej, placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom prowadzącym badania naukowe w zakresie objętym celami Fundacji.

15. Wspieranie i współtworzenie placówek i instytucji czynnej ochrony przyrody.

16. Propagowanie i rozwijanie alternatywnych i ekologicznych metod uprawy ziemi i technologii rolniczych.

17.Promowanie i rozwijanie alternatywnych, ekologicznych, nowatorskich metod i technik budowlanych, inżynieryjnych, energetycznych i wszelkiej działalności technologicznej mającej na celu aspekt ekologiczny.

18. Przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, płci ( w tym praca na rzecz równouprawnienia kobiet), związanej z wykluczeniem społecznym, odmiennymi wyznaniami, nałogami.

19. Udzielanie porad prawnych.

20.Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym, zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy.

21.Wspieranie, tworzenie sieci, lobbingu i programów wsparcia dla sektora organizacji pozarządowych.

 

& 8

Dla realizacji swoich celów Fundacja może

1.Tworzyć samodzielnie i z innymi osobami być członkiem Fundacji oraz koalicji obywatelskich, federacji i związków o zakresie działania odpowiadającym celom Fundacji.

2.Sama lub wspólnie z innymi osobami prowadzić działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

3.Nawiązywać partnerstwa publiczno – prywatne w celu realizacji działań statutowych.

4.Tworzyć samodzielnie lub z innymi podmiotami jednostki organizacyjne realizujące cele Fundacji.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

& 9

1.Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora w kwocie 1.000 ( jeden tysiąc złotych polskich ), które są funduszem założycielskim Fundacji, oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2.Składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji mogą pochodzić z:

a)darowizn, w tym ze strony Fundatora, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,

b)dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

c)odsetek bankowych i depozytów,

d)majątku ruchomego i nieruchomego,

e)darów, zbiórek i imprez publicznych,

f)dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację,

g)dochody z tytułu przeprowadzania aukcji, licytacji,

h)dywidend i zysków pochodzących z udziałów lub akcji, oraz papierów wartościowych posiadanych przez Fundację,

i)prowadzenia działalności gospodarczej,

j)zarządzania nieruchomościami i innym mieniem wartościowym.

3. W związku z wymogami statusu Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

e) przychody z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane tylko na prowadzenie działalności statutowej.

 

& 10

1.Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz odsetek bankowych pochodzących z tych źródeł mogą być przeznaczone na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu.

2.Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wola ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

3.Przyjęcie przez fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

4.W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa zarząd Fundacji.

5.Fundacja może gromadzić swoje Fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 

ROZDZIAL IV

ORGANY FUNDACJI

& 11

Władzami Fundacji są

1.Rada Fundacji w dalszej części statutu zwana „Radą”.

2.Zarząd Fundacji w dalszej części statutu zwany „Zarządem”.

 

& 12

1.Rada jest organem inicjatywnym i kontrolnym fundacji stanowiącym w sprawach przewidzianych w statucie.

2. Rada składa się z od dwóch do siedmiu osób.

3.Członków pierwszego składu rady powołuje Fundator. Następnych członków rady na miejsce osób które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.

4.Przewodniczącego Rady wybiera ze swego grona Rada. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5.Członkostwo Rady ustaje wskutek

a)odwołania z ważnych przyczyn, członka rady może odwołać rada w trybie jednogłośnie przyjętej uchwały przez pozostałych członków Rady,

b)śmierci członka Rady,

c)pisemnego zrzeczenia się członkostwa,

d)objęcia Funkcji członka zarządu.

 

& 13

1.Rada fundacji zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz w roku. Radę zwołuje przewodniczący Rady. Na wniosek Zarządu lub członka Rady, lub Fundatora zgłoszony na piśmie w każdym czasie, Przewodniczący zwoła Radę w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku, lecz z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem. W razie gdyby przewodniczący nie zwołał Rady, prawo zwołania Rady służy wnioskodawcy.

2.Porządek obrad Rady ustala zwołujący. Porządek zostaje uzupełniony o sprawy zgłoszone przez członka Rady w trakcie posiedzenia. Rada nie może odmówić powzięcia uchwały w sprawie zgłoszonej przez członka rady.

3.Rada Fundacji podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Dla ważności uchwał niezbędna jest obecność połowy członków Rady. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

4.W razie niedyspozycji członek Rady ma prawo powołać wyznaczonego przez siebie pełnomocnika do reprezentowania go w radzie.

 

& 14

1.Do zadań Rady należy w szczególności:

a) Nadzór nad działalnością Fundacji,

b) Rozpatrywanie rocznych sprawozdań zarządu z działalności Fundacji,

c) Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium zarządowi,

d) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,

e) Ustalanie wytycznych działania zarządu dotyczące kierunków działania Fundacji,

f) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub obciążania nieruchomości oraz papierów  wartościowych,

g) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

h) Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji,

i) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, lecz może to zostać przeprowadzone tylko w wyniku jednomyślnej decyzji łącznie z Zarządem Fundacji.

2.Każdy członek Rady ma prawo kontroli działalności Fundacji, w tym celu sam lub z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać dokumenty Fundacji sporządzać bilans, lub żądać wyjaśnień od zarządu.

 

& 15

1.Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 6 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa Zarządu. Zarząd w miarę możliwości, stara się w swych strukturach przestrzegać zasady równości płci – równej partycypacji społecznej kobiet i mężczyzn.

2.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację. Zarząd Fundacji jest uprawniony do załatwiania wszystkich spraw Fundacji. Zarząd fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.

3.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

4.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu, w innym wypadku konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu. Kadencja zarządu trwa cztery lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. W razie upływu kadencji dotychczasowy zarząd sprawuje swoje funkcje, aż do czasu powołania nowego.

5.Zarząd Fundacji w całości lub każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany w drodze uchwały przez Radę Fundacji. Odwołany nie może wówczas pełnić dalej swych funkcji chyba, że w uchwale postanowiono inaczej. Uchwała o odwołaniu może być podjęta zwykłą większością głosów na posiedzeniu Rady Fundacji.

6.Nie udzielenie absolutorium za rok obrotowy oznacza odwołanie prezesa zarządu. Odwołany nie może wówczas dalej pełnić swych funkcji.

7.Złożenie rezygnacji przez członka zarządu jest równoznaczne z wygaśnięciem jego mandatu.

8.Na miejsce rezygnującego lub odwołanego członka Zarządu, Zarząd Fundacji może powołać nowego członka. Mandat nowo powołanego członka wygasa wraz z upływem kadencji Zarządu.

9.Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków.

10.Ustala wielkość zatrudnienia Fundacji i wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia

11.Powołuje kierowników jednostek organizacyjnych.

 

& 16

1.Rada Fundacji może podjąć decyzję o przyznaniu członkostwa honorowego w radzie fundacji osobom które przyczyniły się i przyczyniają do funkcjonowania oraz rozwoju Fundacji.

2.Członek honorowy może uczestniczyć we wszystkich zebraniach, posiedzeniach fundacji – z głosem doradczym, ale nie może brać udziału w głosowaniach.

3.Członek Honorowy nie pobiera wynagrodzenia za swoją funkcję w Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANY W STATUCIE

& 17

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu, dla jakiego Fundacja została powołana.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd, jednakże jest ona możliwa tylko w przypadku poparcia go przez wszystkich członków zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POŁACZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

&18

1.Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją.

2.Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.W sprawach połączenia ostateczna decyzja należy do Zarządu Fundacji. Decyzja ta musi zostać podjęta przy2/3 większości głosów.

 

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

& 19

1.Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji.

2.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

3.Likwidację Fundacji przeprowadza jej ostatni Prezes, chyba, że Zarząd wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia zarządu.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

& 20

1.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły i dyplomy i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, oraz innym których osiągnięcia są współbieżne z celami Fundacji.

2.Fundacja może przyznawać dyplomy, medale, odznaki, certyfikaty osobom fizycznym i prawnym, również w przypadku uzyskania takiej zgody od osób, firm i instytucji które je wydają.

 

& 21

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U.z dnia 1991r. Nr 46, poz. 203), wraz z późniejszymi zmianami, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy

IDT2014-09-25 12:55:07

 

I ROZDZIAŁ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja „Instytut Działań Twórczych” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatora Tomasza Krzysztofa Ogrodowczyka, zwanego w dalszej części Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 8364/2008 przed notariuszem Piotrem Czarneckim w jego kancelarii w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 122, w dniu 19.11.2008 roku.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji oraz postanowień niniejszego statutu.

 

& 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź

 

& 3

1.Fundacja może posiadać oddziały w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w ramach działań statutowych Fundacja może prowadzić również działalność poza granicami RP

 

& 4

1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią podłużną lub okrągłą wskazującą jej nazwę i siedzibę

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego

 

& 5

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

& 6

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez wszelkie przejawy aktywności obywatelskiej w duchu zrównoważonego rozwoju.

& 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.Organizowanie, finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń jak i również innych form działalności oświatowej.

2.Prowadzenie działalności wydawniczej.

3.Organizowanie zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, przedszkoli, szkół, obozów letnich i zimowych oraz wczasów i ośrodków agroturystycznych.

4.Prowadzenie ośrodków edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, w tym szkół i przedszkoli.

5.Akcje promocyjne, imprezy masowe w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców.

6.Kontakty między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu nierównościom społecznym.

7.Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych.

8.Finansowanie, współpraca i tworzenie instytucji promocji i ochrony zdrowia, w tym placówek wykorzystujących nowatorskie niekonwencjonalne i alternatywne metody terapii i profilaktyki – w tym wspomaganie, rehabilitacja i pomoc osobom niepełnosprawnym.

9.Propagowanie, rozwijanie i wdrażanie technologii i myśli zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, szczególnie w duchu zrównoważonego rozwoju.

10.Zakup odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych przedmiotów i przekazywanie ich na potrzeby osób lub instytucji.

11.Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak również promowanie starych i zapomnianych rzemiosł i kunsztów

12.Organizowanie i sponsorowanie koncertów, występów, realizacji filmów, konkursów, przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i wypraw podróżniczych, promowanie i prowadzenie artystów i zespołów.

13.Wykorzystywanie technik multimedialnych zwłaszcza internetu w kierunku edukacji i rozwoju myśli obywatelskiej jak również dla ogólnego dobra społecznego.

14. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej, placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom prowadzącym badania naukowe w zakresie objętym celami Fundacji.

15. Wspieranie i współtworzenie placówek i instytucji czynnej ochrony przyrody.

16. Propagowanie i rozwijanie alternatywnych i ekologicznych metod uprawy ziemi i technologii rolniczych.

17.Promowanie i rozwijanie alternatywnych, ekologicznych, nowatorskich metod i technik budowlanych, inżynieryjnych, energetycznych i wszelkiej działalności technologicznej mającej na celu aspekt ekologiczny.

18. Przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, płci ( w tym praca na rzecz równouprawnienia kobiet), związanej z wykluczeniem społecznym, odmiennymi wyznaniami, nałogami.

19. Udzielanie porad prawnych.

20.Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym, zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy.

21.Wspieranie, tworzenie sieci, lobbingu i programów wsparcia dla sektora organizacji pozarządowych.

& 8

Dla realizacji swoich celów Fundacja może

1.Tworzyć samodzielnie i z innymi osobami być członkiem Fundacji oraz koalicji obywatelskich, federacji i związków o zakresie działania odpowiadającym celom Fundacji.

2.Sama lub wspólnie z innymi osobami prowadzić działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

3.Nawiązywać partnerstwa publiczno – prywatne w celu realizacji działań statutowych.

4.Tworzyć samodzielnie lub z innymi podmiotami jednostki organizacyjne realizujące cele Fundacji.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

& 9

1.Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora w kwocie 1.000 ( jeden tysiąc złotych polskich ), które są funduszem założycielskim Fundacji, oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2.Składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji mogą pochodzić z:

a)darowizn, w tym ze strony Fundatora, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,

b)dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

c)odsetek bankowych i depozytów,

d)majątku ruchomego i nieruchomego,

e)darów, zbiórek i imprez publicznych,

f)dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację,

g)dochody z tytułu przeprowadzania aukcji, licytacji,

h)dywidend i zysków pochodzących z udziałów lub akcji, oraz papierów wartościowych posiadanych przez Fundację,

i)prowadzenia działalności gospodarczej,

j)zarządzania nieruchomościami i innym mieniem wartościowym.

3. W związku z wymogami statusu Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

e) przychody z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane tylko na prowadzenie działalności statutowej.

& 10

1.Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz odsetek bankowych pochodzących z tych źródeł mogą być przeznaczone na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu.

2.Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wola ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

3.Przyjęcie przez fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

4.W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa zarząd Fundacji.

5.Fundacja może gromadzić swoje Fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 

ROZDZIAL IV

ORGANY FUNDACJI

& 11

Władzami Fundacji są

1.Rada Fundacji w dalszej części statutu zwana „Radą”.

2.Zarząd Fundacji w dalszej części statutu zwany „Zarządem”.

& 12

1.Rada jest organem inicjatywnym i kontrolnym fundacji stanowiącym w sprawach przewidzianych w statucie.

2. Rada składa się z od dwóch do siedmiu osób.

3.Członków pierwszego składu rady powołuje Fundator. Następnych członków rady na miejsce osób które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.

4.Przewodniczącego Rady wybiera ze swego grona Rada. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5.Członkostwo Rady ustaje wskutek

a)odwołania z ważnych przyczyn, członka rady może odwołać rada w trybie jednogłośnie przyjętej uchwały przez pozostałych członków Rady,

b)śmierci członka Rady,

c)pisemnego zrzeczenia się członkostwa,

d)objęcia Funkcji członka zarządu.

& 13

1.Rada fundacji zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz w roku. Radę zwołuje przewodniczący Rady. Na wniosek Zarządu lub członka Rady, lub Fundatora zgłoszony na piśmie w każdym czasie, Przewodniczący zwoła Radę w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku, lecz z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem. W razie gdyby przewodniczący nie zwołał Rady, prawo zwołania Rady służy wnioskodawcy.

2.Porządek obrad Rady ustala zwołujący. Porządek zostaje uzupełniony o sprawy zgłoszone przez członka Rady w trakcie posiedzenia. Rada nie może odmówić powzięcia uchwały w sprawie zgłoszonej przez członka rady.

3.Rada Fundacji podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Dla ważności uchwał niezbędna jest obecność połowy członków Rady. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

4.W razie niedyspozycji członek Rady ma prawo powołać wyznaczonego przez siebie pełnomocnika do reprezentowania go w radzie.

& 14

1.Do zadań Rady należy w szczególności:

a) Nadzór nad działalnością Fundacji,

b) Rozpatrywanie rocznych sprawozdań zarządu z działalności Fundacji,

c) Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium zarządowi,

  d) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,

  e) Ustalanie wytycznych działania zarządu dotyczące kierunków działania Fundacji,

  f) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub obciążania nieruchomości oraz papierów              wartościowych,

  g) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

  h) Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji,

i) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, lecz może to zostać przeprowadzone tylko w wyniku jednomyślnej decyzji łącznie z Zarządem Fundacji.

2.Każdy członek Rady ma prawo kontroli działalności Fundacji, w tym celu sam lub z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać dokumenty Fundacji sporządzać bilans, lub żądać wyjaśnień od zarządu.

& 15

1.Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 6 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa Zarządu. Zarząd w miarę możliwości, stara się w swych strukturach przestrzegać zasady równości płci – równej partycypacji społecznej kobiet i mężczyzn.

2.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację. Zarząd Fundacji jest uprawniony do załatwiania wszystkich spraw Fundacji. Zarząd fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.

3.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

4.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu, w innym wypadku konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu. Kadencja zarządu trwa cztery lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. W razie upływu kadencji dotychczasowy zarząd sprawuje swoje funkcje, aż do czasu powołania nowego.

5.Zarząd Fundacji w całości lub każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany w drodze uchwały przez Radę Fundacji. Odwołany nie może wówczas pełnić dalej swych funkcji chyba, że w uchwale postanowiono inaczej. Uchwała o odwołaniu może być podjęta zwykłą większością głosów na posiedzeniu Rady Fundacji.

6.Nie udzielenie absolutorium za rok obrotowy oznacza odwołanie prezesa zarządu. Odwołany nie może wówczas dalej pełnić swych funkcji.

7.Złożenie rezygnacji przez członka zarządu jest równoznaczne z wygaśnięciem jego mandatu.

8.Na miejsce rezygnującego lub odwołanego członka Zarządu, Zarząd Fundacji może powołać nowego członka. Mandat nowo powołanego członka wygasa wraz z upływem kadencji Zarządu.

9.Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków.

10.Ustala wielkość zatrudnienia Fundacji i wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia

11.Powołuje kierowników jednostek organizacyjnych.

                                                             & 16

1.Rada Fundacji może podjąć decyzję o przyznaniu członkostwa honorowego w radzie fundacji osobom które przyczyniły się i przyczyniają do funkcjonowania oraz rozwoju Fundacji.

2.Członek honorowy może uczestniczyć we wszystkich zebraniach, posiedzeniach fundacji – z głosem doradczym, ale nie może brać udziału w głosowaniach.

3.Członek Honorowy nie pobiera wynagrodzenia za swoją funkcję w Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANY W STATUCIE

& 17

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu, dla jakiego Fundacja została powołana.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd, jednakże jest ona możliwa tylko w przypadku poparcia go przez wszystkich członków zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POŁACZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

&18

1.Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją.

2.Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.W sprawach połączenia ostateczna decyzja należy do Zarządu Fundacji. Decyzja ta musi zostać podjęta przy2/3 większości głosów.

 

ROZDZIAŁ VII

                 LIKWIDACJA FUNDACJI

& 19

1.Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji.

2.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

3.Likwidację Fundacji przeprowadza jej ostatni Prezes, chyba, że Zarząd wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia zarządu.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

& 20

1.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły i dyplomy i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, oraz innym których osiągnięcia są współbieżne z celami Fundacji.

2.Fundacja może przyznawać dyplomy, medale, odznaki, certyfikaty osobom fizycznym i prawnym, również w przypadku uzyskania takiej zgody od osób, firm i instytucji które je wydają.

& 21

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U.z dnia 1991r. Nr 46, poz. 203), wraz z późniejszymi zmianami, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy